Sl.No. Name of Article Date of Publication Name of Newspaper
75 B Stan Cancer e Prakritik Chikitsa 27 Mar. 2012 Sakalbela
74 B Cancer O Prakritik Chikitsa 18 Feb. 2012 Uttarbanga Sangbad
73 B Sat Din Byapi Acu-Yog-Prak Chikitsa Sibir, Jan-Feb.'12 29 Jan. to 4 Feb. 2012 Sakalbela & Other News Papers
72 B Prakritik Chikitsa koreo Hrid Rog Theke Dure Thakar Upay Royechhe 11 Oct. 2011 Sakalbela
71 B Osudh Chara Sudhu Suncher Madhyamei Onek Asukh Sarano Jai 13 Sept. 2011 Sakalbela
70 B Acupunctur-e Sere Jay Mukher Pakshaghat 6 Sept. 2011 Sakalbela
69 B Kata Jhar Jal Hoi, Aakash Ki Sab Mone Rakhe 23 Aug. 2011 Dainik Statesman
68 B Prakritik Upaye Hapani Niramoy Kara Sambhab 27 May 2011 Sakalbela
67 B Sayatika Byathai Acu & Yogasan & Glucomay Kaj Dei Prak Chikitsa 15 May 2011 Sakalbela
66 B Pakshaghat e Acupuncture O Yog Kaj Dei 14 May 2011 Sakalbela
65 B Sakal Theke Rat Parjanta Niyam Mene Khabar Khan 12 May 2011 Sakalbela
64 B Prakritik Chikitsay Osudh Na Kheyeo Rog Sarano Jai 10 May 2011 Sakalbela
63 B Swalpa Baye Prakritik Upaye Chikitsar Dishari IRIIM 16 Apr. 2011 Saptahik Bartaman
62 B IRIIM er Udyoge Biswa Swasthya Dibas Palito 11 Apr. 2011 Sakalbela
61 B-Pg 2 Acu-Yog-Naturopathy teo Nesha Mukti & Nesha Charar Ichhai Holo Sabcheye Guruttapurna 1 & 2 Mar. 2011 Sakalbela
61 B-Pg 1 Acu – Yog –Naturopathy teo Nesha Mukti & Nesha Charar Ichhai Holo Sabcheye Guruttapurna 1 & 2 Mar. 2011 Sakalbela
60 B-Pg 2 Such O Fotano Sabdo Mile Acupuncture & Acu Sambandhe Bhibranti Royeche 25 & 26 Feb. 2011 Arogyo, Sakalbela
60 B-Pg 1 Such O Fotano Sabdo Mile Acupuncture & Acu Sambandhe Bhibranti Royeche 25 & 26 Feb. 2011 Arogyo, Sakalbela
59 B IRIIM er 30 Bachar Purti Utjapan 19 Jan. 2011 Sakalbela
58 B Prakritik Chikitsa Sambandhe Alochana Saltlake O IRIIM e & Other News 15 Jan. 2011 Bardhaman Review
57 B Sanchayer 25 Lakh Taka Haspatale Helay Dan Kore Dilen Adhyapika 7 Jan. 2011 Sakalbela
56 B Acupuncture Bisayak Nabam Sammelan & Prakritik Chikitsa Sibir & 7Din Byapi Camp (Ichapur 2010) 1 Sept., 14 & 16 Nov. 2010 Banglar Chok & Sakalbela
55 B IRIIM e Jaiba Stall Udhbadhan, Belur-e...Shibir & Puraskrita Debasis 12 Aug., 4 Sept., 9 Apr. 2010 Sakalbela & Sangbad Pratidin
54 B IRIIM Shibir e Aaschen Lavanam 23 Apr. 2010 Sangbad Pratidin
53 B-Pg. 2 Swaster Prakritik Nidan Mar. 2010 Foundry Barta
53 B-Pg. 1 Swaster Prakritik Nidan Mar. 2010 Foundry Barta
52 B Chemotherapy er por IRIIM er Prakritik Chikitsa Niye Breast Cancer Theke Mukti 19 Feb. 2010 Sangbad Pratidin
51 B Matha Jantranar Niramoy 15 Dec. 2009 Susastha Magazine
50 B-Pg 2 Bachcha der thanda laga rukhte pare Acupuncture Chikitsa 15 Nov. 2009 Susastha Magazine
50 B-Pg 1 Bachcha der thanda laga rukhte pare Acupuncture Chikitsa 15 Nov. 2009 Susastha Magazine
49 B Gandhibadi Father Peter Aschen Kolkata I, Bhalobasa Diye Joy Karte Hobe : Peter, Gandhibadi Neta Daugarti 4,11 & 16 Nov. 2009 Sangbad Pratidin & Dainik Statesman
48 B-Pg 2 Ritu Sraber Jantrana Kamate Acupuncture 15 Oct. 2009 Susastha Magazine
48 B-Pg 1 Ritu Sraber Jantrana Kamate Acupuncture 15 Oct. 2009 Susastha Magazine
47 B Daridra der Chikitsar Swarthe Sara Jibaner Sanchay Dan Adhyapikar & Daridrader Chikitsar Janna Dilen Sara Jiboner Sanchoy 7 Sep. & 1 Nov. 2009 Sangbad Pratidin & Susastha
46 B Acupuncture & Sachetanata Shibir 19 May. 2009 & 23 Jun. 2009 Sangbad Pratidin
45 B Ek Asamanya Chikitsa Kendra – IRIIM 21 Apr.2009 Dainik Statesman
43 B Acupuncture - Yog Chikitsa Sibir 2009, IRIIM er Barsa Purti, Jiv Dekhe Rog Nirnaye .. Safalya 10, 21 & 31 Jan. 2009 & 15 Feb. 2009 Uttarbanga Sangbad , Bartaman , Sangbad Pratidin, E Samay & Susastha.
42 B Bohumukhi Karmakande IRIIM 1 Nov. 2008 Suswastha
41 B IRIIM - Notun Course & IGNOU er Hat Dhore Jatiya 6 Oct. & 15 Oct. 2008 Aajkaal & Sangbad
40 B Prakritik Chikitsa Bisoye IRIIM & IRIIM - Prakritimukhi Chikitsa i Sarborog Mukti 29 Mar. & 1 Mar. 2008 Yug Sangbad Darpan & Bardhaman Review
39 B IRIIM er Chikitsa shibir 1 Mar. 2008 Sangbad ,Bardhaman
38 B IRIIM Anusthan, Swastha Bisayak Alochana 2008 31 Jan. – 3 Feb. 2008 Sangbad Pratidin , Anandabazar Patrika & Aajkaal
37 B-Pg 2 Bhalo Hochhe Bate Pangu Rogi O Oct. 2007 Saradiya Susastha 1414
37 B-Pg 1 Bhalo Hochhe Bate Pangu Rogi O Oct. 2007 Saradiya Susastha 1414
36 B Swalpa Mulye Chikitsa Pradaner Sadhanay Magna IRIIM 23 Jul. 2007 Ekdin
35 B-Pg 2 Swastha Surakshay Bisista Pratiraksha Bigggani Dr. Ramgopal 1 Apr. 2007 Susastha
35 B-Pg 1 Swastha Surakshay Bisista Pratiraksha Bigggani Dr. Ramgopal 1 Apr. 2007 Susastha
34 B Kam Kharache Acupuncture e Nana Rog Niramoy Sambhab 15 Dec. 2006 Sanjog Sangbad Panchayet O Amra
33 B IRIIM er Rajat Jayanti Barsha 2006 Dec. 2006 E-Samay
32 B Drug Birodhi Anusthan & Howrah e Drug Niye Aalochana 11 Jul. & 13 Nov. 2005 Kalantar
31 B Rajasthane Marudeser Asukhe Prachin Chikitsar Prasare IRIIM er Uddog Nov. 2004 E Samay
30 B IRIIM er Samprasarita Bhawan Udbodhon -2004 30 Sept. 2004 Aajkaal
29 B Coronary Artery Roge Naturopathy Chikitsya July – Sept. 2004 Yogbarta
28 B Rajya Jure Madak Birodhi Divas O Prachar & AIDS rukhte Howrah-e udyog 27 Jun.2004, 5 Oct. 2005 Aajkaal & Bartaman
27 B Prakritik Upaye Hart er Asukh Samlan 9 Jan.2004 Aajkaal
26 B IRIIM – Udhbodhan Natun Bhawaner , IRIIM er Ranajit Smriti Baktrita & Jiv Diye Jai Chena 22 Sept. 2003, 15 Apr. 2004 & 20 Jul. 2006 Aajkaal, Susastha
25 B Nesha ek Chorabalir Khade 20 Sept. 2003 Uttarbanga Sangbad
24 B Mourigramer IRIIM Hanspatale Susrusar Jalajharnar Dhwani 22 Jun.2003 Aajkaal
23 B IRIIM er Prashikhan, IRIIM e Natun Sujog & IRIIM er Sadharan Sabha 30 Jun, 3 Aug. 2003 & 15 Apr. 2004 Sanjog Sangbad Panchayet O Amra, Sangbad Pratidin & Darpane Mukta Mon.
22 B Mourigram Acupuncture Hanspatale Anabasi Bangalee Baigyaniker Arthosahajyo & IRIIM Bhabaner Udhbodhan 15 Mar. 2003 & 15 Dec. 2004 Suswastha
21 B-Pg 3 Banchar Swapna Dekhache Mourigramer Prakitick Hospital Jan. 2003 Prasad
21 B-Pg 2 Banchar Swapna Dekhache Mourigramer Prakitick Hospital Jan. 2003 Prasad
21 B-Pg 1 Banchar Swapna Dekhache Mourigramer Prakitick Hospital Jan. 2003 Prasad
20 B-Pg 2 Acupuncture Chikitsa Dara Hantur Rog Niramoy Dipawali, 2002 Yogbarta
20 B-Pg 1 Acupuncture Chikitsa Dara Hantur Rog Niramoy Dipawali, 2002 Yogbarta
19 B Biswaya Madak Birodhi Divas Palan, Drug Birodhi Anusthan 13 Jul. 2002, 11 Jul. 2005 Nirvik Sangbad, Kalantar
18 B Desher Pratham Acupuncture Haspatal- IRIIM-e Prakriti Mukhi Chikitsa Sanmelan , Acupuncture er safalya e Bismita China Pratinidhi, & Bharat O Chin Maitri r Jibanta Pratik Mourigramer IRIIM 8 Mar.,16 Mar. & 15 Apr. 2002 Aajker Bangla & Aajkaal
17 B Howrah Purasabhar Arthanukullye Natun IRIIM Bhabaner Udhbodhan, IRIIM Alochana, Ranajit Smarak Bhasan Mar. 2002, 21 Sep. 2003, 21 Feb. 2004 E Samay, Sangbad Pratidin
16 B Aajker Nabajagaran (Meeting Notice), Reflexology, Natun Chikitsa Reflexoligy, Sanatan Chikitsai Natun Prajukti, IRIIM-Anusthan Nabajagaran 23 – 25 Feb. 2002 Aajkaal, Sangbad Pratidin, & Bartaman
15 B IRIIM Conference 2002 & Prachin Chikitsa Padhatir Proyoge Ascharya Sufal 19 – 23 Feb. 2002 Aajkaal, Sangbad Pratidin
14 B Acupuncture Haspatalke Baree Dilo Howrah Purosabha 21 Feb. 2002 Ananda Bazar Patrika
13 B Sahasrabder Swasthabhabnai IRIIM May. 2000 Tathyakendra
12 B Kalkatar Chikitsak ke Bises Samman, Orisai IRIIM, Swastha Shibir Mourigrame , Bikalpa Chikitsa Niye Karmasala, Dr. Ranajit Ghosh er Mrityubarsiki Palito, Mourigram e Acupuncture Haspatal & other news 1, 28, 31 Jan. 2000, 1 Feb. 2000, 13 Mar. 2002 & 20 Jul. 2001 Suswastha, Anandabazar Patrika, Aajkaal, Sangbad Pratidin & Laban Hrad Sangbad
11 B Kheloyari Chote Acupuncture er Bhumika, Gobesana 24 Dec. 1999 Aajkaal
10 B Acupunctur e Pagal o Sustha Kara Sambhab 31 Jan. 1999 Bhorer Kagag
9 B Agni Kander Par IRIIM er Punargathan -2 1998 5 - 18 Nov. 1998 Pratidin, Anandabazar, Ganasakti
8 B Agni Kander Par IRIIM er Punargathan -1 1998 28 - 30 Oct. 1998 Bartaman, Aajkaal
7 B Mourigram Ranajit Smriti Hanspatal Pure Chai & 'IRIIM' e indoor pariseba punaray chalu 26 Oct. & 15 Dec.1998 Yuga Sangbad & Susastha
6 B IRIIM: Dhangsastupe Nirmaner Aalo 8 Oct. 1998 Aajkaal
5 B Acupuncture : Mourigram e Abhinaba Uddog 14 Apr. 1997 Sangbad Pratidin
4 B IRIIM : Kendra Dilo Swikriti & Ek Chader Niche Sabrakam Chikitsa 7 Mar. & 20 Apr. 1997 Aajkaal
3 B Bharater Pratham Acupuncture Haspataler Udbadhan Dec. 1990 Masik Ganasastha, Bangladesh
2 B Andule Acupuncture Hanspatal, Andule Acupuncture Hanspatal Udhbodhan Holo & Acupuncture College O Hanspataler Udhbodhan 12 Oct.,22 Oct. & 1 Nov. 1990 Dainik Basumoti, Ganasakti & Motprakash
1 B Eka e Bole Bandhutwata, Acupuncture Haspatal, Smritir Phool & Acupuncture College-e Barshapurti 22 May 1989, 10 Oct. 1991, 10 Feb. & 20 Apr. 1992 Anandabazar & Aajkaal